Vsebina predmeta

Uvod, motivacijski zgledi.

Števila in množice.

Kombinatorika. Osnovne lastnosti kombinatoričnega preštevanja.

Zaporedja. Konvergenca in stekališča, limite, uporaba in računanje.

Številske vrste. Konvergenca, lastnosti, uporaba.

Funkcije. Osnovne lastnosti. Funkcije realne spremenljivke. Elementarne funkcije, limita in zveznost.  Risanje grafov.

Odvod. Definicija, pravila, uporaba odvoda, lokalni ekstremi, globalni ekstremi.  Praktične naloge.

Integral. Nedoločeni integral, določeni integral, posplošeni integral, računanje ploščin, dolžin krivulj, prostornin teles...

Funkcijske vrste, potenčne vrste, Taylorjev razvoj, konvergenca, ocene, uporaba.

Diferencialne enačbe. Ločljive enačbe, uporaba v praksi. Naravna rast. Navadne enačbe prvega reda, linearne enačbe s konstantnimi koeficienti, sistemi diferencialnih enačb, uporaba.

Linearna algebra, geometrija v prostoru. Matrike, determinante, sistemi linearnih enačb, lastne vrednosti in lastni vektorji  matrik, uporaba.

Funkcije več realnih spremenljivk. Parcialni odvodi, lokalni ekstremi, vezani ekstremi, metoda najmanjših kvadratov.

Osnove verjetnosti. Pogojna verjetnost, Bayesova formula, porazdelitvena funkcija, zgledi uporabe.  Klasične porazdelitve.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

  • vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Kolokvij iz vaj:

  • prisotnost na vajah
  • reševanje domačih nalog

Izpit:

  • opravljen kolokvij iz vaj