Vsebina predmeta

  • Kinematika: osnovne kinematične količine, opis gibanja v polarnem koordinatnem sistemu.
  • Dinamika: Newtonovi zakoni, izrek o delu, energiji. Nihanje, dušeno, vsiljeno, resonanca.
  • Sistem materialnih točk in togo telo: masno središče, enačba gibanja masnega središča, izrek o vrtilni količini.
  • Statika: enačbe statičnega ravnovesja, osnovni principi statike, ekvipolentnost sistemov sil, redukcija sistema sil na skupno prijemališče, statično ravnovesje sistemov togih teles.
  • Trdnost: pojem deformacije, mere deformacije, deformacijski tenzor, glavne deformacije. Napetost, napetostni tenzor, glavne napetosti. Linearna elastičnost, posplošen Hookov zakon,  elastične simetrije. Enostavni reološki modeli.

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

  • vpis v 1. letnik

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

  • prisotnost na predavanjih,
  • prisotnost na vajah,
  • opravljene vaje.