Vsebina predmeta

 • Biotski in abiotski dejavniki razkroja lesa v Sloveniji in svetu
 • Pomen razgradnjih procesov za kroženje ogljika na zemlji
 • »lesni škodljivci« z vidika uporabe lesa v različnih okoljih
 • Pogoji za okužbo oz. napad škodljivcev.
 • Splošno o glivah, s posebnim poudarkom na saprofitizmu.
 • Anatomska zgradba gliv od spore, micelija do plodišča…
 • Pogoji za rast in razvoj gliv.
 • Procesi glivne razgradnje lesa.
 • Delitev gliv na glive modrivke ter povzročiteljicami rjave, bele trohnobe in mehke trohnobe.
 • Vloga bakterij v sukcesijskem procesu razkroja lesa.
 • Značilnosti bele omele in poškodbe zaradi njene naselitve v lesu. 
 • Lastnosti lesnih insektov ter fiziologija njihove prehrane.
 • Vpliv okolja na rast in razvoj lesnih insektov.
 • Osnovna anatomska zgradba insektov: prebavila, dihala, krvožilni sistem in spolovila.
 • Razvoj od larve do odraslega insekta ter metode za njihovo detekcijo v lesu.
 • Prepoznavanje škodljivce iz poškodb lesa.
 • Osnove dela v mikrobiološkem laboratoriju

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

 • Vpis v ustrezni letnik študijskega programa/

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Kolokvija iz vaj

Prisotnost na vajah (min 90 % prisotnost).

Oddaja laboratorijskega dnevnika

 

 • Izpita

Opravljen kolokvij

Opravljen seminar