Vsebina predmeta

 • Les osnovni pojmi in terminologija.
 • Mikroskopska zgradba lesa iglavcev.
 • Celica in celična stena osnove.
 • Osnovne mikroskopske tehnike za proučevanje lesa.
 • Evolucija lesnatih rastlin s poudarkom na evolucijskem razvoju lesnega tkiva. Mikroskopska zgradba lesa listavcev.
 • Identifikacija lesa, mikroskopski in makroskopski ključi, identifikacija izbranih domačih lesnih vrst.
 • Uvrstitev lesnih vrst v rastlinski sistem in problem poimenovanja lesnih vrst v slovenščini in angleščini.
 • Rast dreves, meristemi.
 • Kambij, nastanek lesa in skorje.
 • Posebne strukture v lesu in anomalije v lesni zgradbi.
 • Beljava, jedrovina, diskoloriran les – osnove.
 • Drevesna skorja kot krovno in prevodno tkivo.
 • Zgradba in lastnosti lesa nekaj izbranih  domačih lesnih vrst.
 • Praktično in laboratorijsko delo. Reševanje primerov iz prakse.

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezni letnik študijskega programa/

 

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

-udeležba na vajah

- pisni kolokvij iz vaj

- ustni kolokvij iz vaj