Vsebina predmeta

Vsebina predmeta seznani študenta z mikrobiologijo kot znanstveno disciplino in naravoslovno stroko.  Ob tem študent spozna osnovna načela znanstvenega razmišljanja in iskanja ter vrednotenja novih spoznanj. V zgodovinskem pregledu spozna razvoj disciplinarnega področja in uporabne vidike pridobljenega znanja.

 

Študent se seznani z rastnimi zahtevami prokariontskih in evkariontskih mikrobnih skupin in fizikalnimi in kemijskimi dejavniki okolja kot so  temperatura, pH, redoks stanje, vodna aktivnost, plinsko okolje, svetloba, hranila in rastni faktorji, ki na mikrobno rast vplivajo. Seznani se z osnovami morfologije in razmnoževanja mikroorganizmov, mikrobne ekologije, z mikrobno pestrostjo različnih habitatov in z mikrobnimi interakcijami. Na kratko bo predstavljena vloga mikroorganizmov v zdravju in boleznih višjih organizmov: rastlin, živali in človeka. Študent spozna možnosti izkoriščanja mikroorganizmov v biotehnološki uporabi v kmetijstvu, proizvodnji hrane in pijač,  v proizvodnji zdravil ter varovanju okolja.

Pogoji za vključitev v delo

a. Vpis v 1. letnik 1. stopnje študijskega programa.

b. Opravljen seminar in druge študijske obveznosti so pogoj za pristop h končnemu izpitu.