Vsebina predmeta

Uvod. Matematika in biologija, motivacijski zgledi.

Števila in množice.

Kombinatorika. Osnovne kombinatoričnega preštevanja.

Zaporedja. Konvergenca in lastnosti, računanje limit.

Številske vrste. Konvergenca, lastnosti, uporaba.

Funkcije. Osnovne lastnosti. Funkcije realne spremenljivke. Elementarne funkcije, limita in zveznost.

Odvod. Definicija, pravila, uporaba odvoda, lokalni ekstremi, globalni ekstremi.

Integral. Nedoločeni integral, določeni integral, posplošeni integral, uporaba.

Funkcijske vrste, potenčne vrste, Taylorjev razvoj, uporaba.

Diferencialne enačbe. Ločljive enačbe, uporaba v praksi. Navadne enačbe prvega reda, linearne enačbe s konstantnimi koeficienti, sistemi diferencialnih enačb, uporaba.

Linearna algebra, geometrija v prostoru. Matrike, determinante, sistemi linearnih enačb, lastne vrednosti in lastni vektorji  matrik, uporaba.

Funkcije več realnih spremenljivk. Parcialni odvodi in totalni diferenciali, lokalni ekstremi, vezani ekstremi, metoda najmanjših kvadratov.

Osnove verjetnosti. Pogojna verjetnost, porazdelitvena funkcija, zgledi uporabe.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

  • vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Kolokvij iz vaj:

  • prisotnost na vajah
  • reševanje domačih nalog

Izpit:

  • opravljen kolokvij iz vaj