Vsebina predmeta

■ Uvod: kratka zgodovina, makromolekule, molekulska narava genov, uvod v delovanje genov

■ Metode v molekularni biologiji:

   - Metode molekularnega kloniranja: kloniranje genov, verižna reakcija s polimerazo,
metode za izražanje kloniranih genov
 - Molekuarna orodja za preučevanje genov in njihove aktivnosti: ločevanje molekul, sledenje označenih molekul, uporaba hibridizacije nukleinskih kislin

■ Delovanje – aktivnosti genov:

   I. Podvojevanje genov: osnovni mehanizem, encimologija in podrobni mehanizem podvojevanja

   II. Izražanje genov:

      • transkripcija: mehanizem transkripcije pri prokariontih – operoni, pomembne modifikacije prokariontske transkripcije; evkariontska transkripcija – RNA-polimeraze in njihovi promotorji, splošni transkripcijski faktorji in transkripcijski aktivatorji evkariontov, struktura kromatina in njegov

vpliv na transkripcijo

      • post-transkripcijski dogodki: zorenje mRNA - izrezovanje intronov, metilirana kapa in poliadenilacija; drugi dogodki zorenja RNA

     • translacija: ribosomi, tRNA, genetski kod;

mehanizem translacije - iniciacija, elongacija in terminacija

     • post-translacijski dogodki

    III. Spreminjanje in premeščanje genov

      • poškodbe DNA in njihovo popravljanje, mutacije

      •  rekombinacija in transpozicija

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

• vpis v ustrezni letnik  študijskega  programa   Mikrobiologija, 1. stopnja 

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Kolokvij iz vaj:

• prisotnost na vajah

Izpit:

• opravljen kolokvij iz vaj

• prisotnost na predavanjih