Vsebina predmeta

Uvod v taksonomijo, predstavitev osnovnih pojmov in zgodovinski pregled razvoja taksonomije kot vede. Predstavitev in razlaga principov in dometa tradicionalno taksonomskih pristopov, molekularne in polifazne taksonomije. Predstavitev tradicionalnih in molekularnih taksonomskih tehnik in metod. Razlaga kriterijev za izbor najprimernejših taksonomskih metod za posamezno skupino mikroorganizmov. Koncept prokariontske in evkariontske  vrste in taksonomske hierarhije. Principi identifikacije neznanih mikrobnih vrst. Principi in namen klasifikacije v mikrobni taksonomiji. Taksonomske dileme. Nomenklatura in poimenovanje mikrobnih vrst. Pregled in spoznavanje glavnih filogenetskih skupin mikroorganizmov. Načini izolacije in gojenja mikroorganizmov. Pregled mikrobne raznolikosti: značilnosti najpomembnejših in reprezentativnih taksonov bakterij, arhej, gliv, alg in praživali. Konvencija o biotski raznovrstnosti iz Ria de Janeira. Shranjevanje mikroorganizmov v mikrobioloških zbirkah, zlasti taksonomsko pomembnih tipskih in neotipskih sevov in izolatov iz različnih ekoloških niš.

Pogoji za vključitev v delo

a. Vpis v 3. letnik 1. stopnje študijskega programa.

b. Opravljen seminar in/ali kolokvij sta pogoja za pristop k končnemu izpitu.