Vsebina predmeta

  • Metode linearne algebre: definicija matrik in računske operacije z njimi; determinante, lastnosti in računanje njihovih vrednosti; rang matrike; sistemi homogenih in nehomogenih linearnih enačb, rešljivost in reševanje; grafično reševanje sistema linearnih neenačb; formulacija linearnega programa in grafično reševanje proizvodnih, prehrambnih in transportnih problemov.
  • Osnove odločanja in mrežno planiranje: pojem odločanja in drevo odločanja; pravila za odločanje v negotovosti in v pogojih s tveganjem, pričakovana vrednost popolne informacije; definiranje mrežnega plana; grafično iskanje kritične poti.
  • Realne funkcije ene spremenljivke: lastnosti in grafi linearne, kvadratne, potenčne, racionalne, eksponentne in logaritemske funkcije, linearne, kvadratne, eksponentne in logaritemske enačbe, zveznost funkcij in limite; diferencialni račun; globalni in lokalni ekstremi, konveksnost in konkavnost, prevoji, elastičnost; pojem nedoločenega in določenega integrala in njegova uporaba na preprostih primerih s področja kmetijstva.
  • Realne funkcije dveh spremenljivk: parcialni odvodi, višji parcialni odvodi, ekstremi funkcij dveh spremenljivk, metoda najmanjših kvadratov.
  • Osnove verjetnostnega računa: osnovni pojmi kombinatorike; pojem verjetnosti; verjetnost sestavljenih dogodkov; pogojna verjetnost; Bernoullijevo zaporedje neodvisnih poskusov; diskretne slučajne spremenljivke, binomska in Poissonova porazdelitev, zvezno porazdeljene slučajne spremenljivke, normalna porazdelitev.
  • Vektorji: računanje z vektorji in geometrijski pomen, linearna odvisnost, skalarni, vektorski in mešani produkt, lastne vrednosti in lastni vektorji
  • Diferencialne enačbe: diferencialne enačbe z ločljivimi spremenljivkami, linearne diferencialne enačbe 1. reda, zgledi uporabe diferencialnih enačb
  • Statistika: osnovni statistični pojmi in prikazovanje podatkov z uporabo računalniških programov (tabele, grafikoni, statistični koeficienti, indeksi, frekvenčna porazdelitev); računanje kvantilov, srednjih vrednosti (aritmetična sredina, mediana, modus) in mer variabilnosti (varianca, standardni odklon), korelacija in regresija (razsevni diagram, korelacijski koeficient, regresijska premica), intervali zaupanja za povprečje in delež populacije, določitev velikosti vzorca, testiranje hipotez za en, dva ali več vzorcev s parametričnimi testi (z-test, t-test, F-test, χ2-test, analiza variance) in neparametričnimi testi, primeri iz strokovne prakse in uporaba računalniških programov.

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoj za vključitev:

Vpis v ustrezni (prvi) letnik študijskega programa

2. Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti:

- Prisotnost na vajah

- Opravljene obveznosti s predavanj in vaj

- Opravljen seminar