Vsebina predmeta

Mehanika: kinematičen opis gibanja;   sile: osnovne in izpeljane sile, sile v biokoloidih;  zakoni gibanja in statično ravnovesje;  energijski zakoni, delo, energija in moč; sila in energija v molekuli v odvisnosti od razdalje med atomoma; gibalna  količina; vrtilna količina in njena ohranitev za primer dveh teles med katerima deluje elektrostatska ali gravitacijska sila.

 

Hidrostatika: tlak, vzgon, površinska napetost in njena mikroskopska razlaga. 

 

Hidrodinamika: Centrifugalna separacija v vrteči tekočini, viskoznost, Bernoullijeva enačba, linearni in kvadratni zakon upora.

 

Osnove statistične termodinamike: Brownovo gibanje, Boltzmannova porazdelitev molekul po energiji, izpeljava plinske enačbe, zmes plinov; transportni pojavi: difuzija in Fickov zakon, toplotni tok; osmoza.

 

Termodinamika: enačba stanja in fazni diagram splošne čiste snovi; energijski zakon, notranja energija in toplota; specifična toplota;     termodinamični potencali: entalpija, prosta energija in prosta entalpija; kalorimetrija pri kuhanju;  kemijski potencial; entropija; toplotni stroji: hladilnik; fazne spremembe: izparevanje, vrenje, taljenje, sublimacija, hlapenje; prevajanje toplote.

 

Električno polje: Coulombov zakon, elektrostatični potencial in napetost;  ionska in Van der Waalsova kemijska vez; opis stabilnosti biokoloidov kot primer statičnega ravnovesja med elektrostatskimi in van der Waalsovimi silami; elektrokemijski potencial in elektrostatsko senčenje v elektrolitih; izolatorji, dielektriki in prevodniki; električni tok: Ohmov in Kirckhoffovi zakoni; izmenični tok; električna moč.

 

Magnetizem: magnetno polje; magnetna sila na premikajoč naboj in vodnik; masna spektrometrija; magnetni moment in navor nanj, indukcija.

 

Elektromagnetno valovanje: osnovne lastnosti, valovni pojavi, mikrovalovi in mikrovalovna pečica.

 

Molekularna struktura: osnovne fizikalne lastnosti biokoloidov, lipidov in lipidnih membran, polimerov, proteinov, DNA.

 

Osnove biofizike: transport snovi skozi membrano, električni potencial membrane, osmotski tlak; celica kot toplotni stroj.

 

Predavanja dopolnjujejo izbrane računske vaje katerih namen je čim jasneje ilustrirati izbrani pojav ali sistem. Vaje pokrijejo področja, ki jih obravnavamo pri predavanjih. Računski zgledi obenem utrjujejo in razvijajo veščine kvantitativne analize.

Pogoji za vključitev v delo

Opravljen izpit iz vaj je pogoj za pristop k ustnemu izpitu iz teorije.