Vsebina predmeta

Osnovni pojmi. Kemijske enačbe,  kvantitativni odnosi.

Plini. Plinski zakoni. Idealni plin, mešanice. Realni plini.

Medmolekulske sile, spremembe agregatnih stanj. Vrste sil in fizikalne lastnosti čistih snovi. Fazni diagrami.

Energijske spremembe v kemijskih sistemih. Osnovni pojmi. Termokemija. Entalpija v praksi.

Smer naravnih sprememb. Entropija. Gibbsova energija.

Raztopine. Koncentracija, koligativne lastnosti. Koloidne raztopine.

Kemijsko ravnotežje. Ravnotežje pri različnih pogojih.

Kisline, baze in soli. Elektroliti, neelektroliti. Ionizacijske konstante, stopnja disociacije. pH in njegova uporaba. Titracije kislina-baza. Hidroliza. Pufri. Indikatorji. Raztapljanje elektrolitov, topnostni produkt.

Elektrokemija raztopin. Redoks reakcije in titracije. Elektrokemijski členi, uporaba. Prevodnost, uporaba.

Kemijska kinetika. Hitrostni zakoni. Red in molekularnost reakcije. Vpliv temperature in katalizatorja.

Koordinacijske spojine. Struktura, kelatni učinek, uporaba.

Kemijska vez. Polarnost, elektronegativnost, dipolni moment, molekulska geometrija.

Ogljikovodiki in njihovi kisikovi derivati. Vrste ogljikovodikov. Alkoholi, fenoli, etri. Aldehidi, ketoni. Karboksilne kisline z derivati. Preparativne metode, lastnosti, reakcije, pomen. Lipidi, fizikalne in kemijske lastnosti.

Organske spojine dušika, fosforja, žvepla.

Izomerija. Razdelitev, optična aktivnost.

Ogljikovi hidrati. Razdelitev, kemijske reakcije, uporaba.

Aminokisline. Preparativne metode, kislinsko-bazne lastnosti, reakcije.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

  • Vpis v ustrezen letnik študijskega programa.

 Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

  • prisotnost na vajah vsaj 80 %
  • opravljen kolokvij iz vaj