Vsebina predmeta

Uvod v mikrobiologijo: Mikrobiologija kot temeljna in uporabna znanstvena disciplina. Mejniki razvoja od začetkov do danes.Splošni pomen mikroorganizmov.

Splošne in specifične lastnosti mikroorganizmov: Raznolikost, filogenetski razvoj in taksonomija.

Celična organizacija prokariontske in evkariontske celice. Specifičnosti zgradbe in funkcije bakterijskih celic, kvasovk, nitastih gliv, virusov in drugih mikroorganizmov.

Prehrana in presnova mikrobnih celic: Hranila in prehranski tipi mikroorganizmov. Povezanost katabolnih in anabolnih procesov v mikrobnih celicah. Pomen glavnih presnovnih poti – glikolize, Krebsovega cikla, transportne verige elektronov. Substratna fosforilacija in oksidativna fosforilacija. Različni tipi fermentacij, respiracija, anaerobna respiracija - raznolikost metabolnih procesov. Energetska in snovna bilanca presnovnih procesov. Anabolne reakcije- sinteza mikrobne biomase. 

Rast mikroorganizmov. Teoretične osnove šaržne in kontinuirne rasti  mikroorganizmov. Rastna krivulja, izračun osnovnih kinetičnih parametrov rasti. Pomen generacijskega časa. Odvisnost rasti od dejavnikov okolja. Načini merjenja mikrobne rasti. Kinetika odmiranja mikroorganizmov. 

Genetika in molekularna genetika mikroorganizmov. Struktura nukleinskih kislin in eksperimentalne tehnike preučevanja strukture DNK. Podvojevanje mikrobne DNK. Genetski elementi in prenos genetske informacije od DNK do proteinov. Metode dela v mikrobni in molekularni genetiki. Regulacija genskega izražanja - specifični in globalni regulacijski mehanizmi (pojem negativne in pozitivne regulacije, katabolična represija idr.)

Mikrobna genetika – mutacije in rekombinacije.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoj za pristop k vajam je vpisan letnik in poznavanje teoretičnih izhodišč in praktičnih napotkov za delo pri vajah (skripta).

Pogoj za opravljanje kolokvija so opravljene laboratorijske vaje in oddan ter pregledan dnevnik vaj, pogoj za opravljanje izpita je opravljen kolokvij.