Vsebina predmeta

Okoljski dejavniki za gojenje sadnih rastlin, grozdja in vrtnin. Integrirano in ekološko pridelovanje sadja, grozdja in vrtnin. Razdelitev sadnih rastlin. Organografija in anatomske lastnosti organov sadnih rastlin. Vzdrževanje razmerja med rastjo in rodnostjo. Pomološke lastnosti glavnih sort jablan, hrušk, breskev, češenj, marelic, sliv, jagod, orehov, leske, kostanja, oljke itd.

Biologija vinske trte. Razvoj sortimenta, glavne sorte in njihove značilnosti v posameznih vinorodnih deželah. Metode v ampelografiji. Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina.

Pridelovanje vrtnin na prostem in v zavarovanem prostoru. Obdelava tal. Oskrba vrtnin. Glavne morfološke značilnosti posameznih skupin vrtnin: solatnic, špinačnic, kapusnic, plodovk, čebulnic, korenovk, gomoljnic, storčnic in trajnic.

 

Uvod, pomen živinoreje: število domačih živali in prireja posameznih proizvodov v svetu in v Sloveniji

Domestikacija domačih živali: časovni prostorski okvir, posledice za posamezne živalske vrste, fenotipske in genetske spremembe

Rast in razvoj: opis rasti, osnoven zakonitosti rasti, diferencialna rast, spreminjanje sestave telesa, posameznih telesnih tkiv

Reprodukcija domačih živali: spolna in plemenska zrelost, spolni ciklus, brejost

Prireja mleka: osnove tehnologije prireje mleka (govedo, koze, ovce)

Prireja mesa: osnove tehnologije prireje mesa (govedo, prašiči, drobnica, perutnina)

Prireja jajc

Vrednotenje klavne kakovosti zaklanih živali: razvrščanje v posamezne kategorije, kakovostne razrede, zakonska ureditev

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v letnik.