Vsebina predmeta

Biologija celice: Biologija, veda o življenju, lastnosti živih bitij. Zgradba in delovanje prokariontske in evkariontske celice. Celična membrana in izmenjava snovi. Endomembrane ali celični organeli. Energijski procesi v celici. Osnove molekulske biologije. Razmnoževanje celic. Zgradba citoskeleta in povezovanje celic v tkiva.

Zgradba in raznolikost živali: Morfološke in fiziološke značilnosti organskih sistemov živali s poudarkom na modelnih organizmih. Razmnoževanje in razvoj. Živali in okolje. Posledice sprememb v okolju na ekosistem, združbe in populacije.

Zgradba in raznolikost rastlin: Morfološke in fiziološke značilnosti osnovnih funkcionalnih sistemov rastlin (celica, tkiva, organi). Osnovna načela rastlinske rasti (primarna in sekundarna rast) in razvoja (vegetativna, reproduktivna faza), s poudarkom na tistih lastnostih rastlin, ki imajo neposredno prehrambeno uporabnost.

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v ustrezen letnik študijskega programa.

 

Pogoj za pristop k izpitu in kolokviju so opravljene vaje (min 80 % prisotnost).