Vsebina predmeta

Uvod v analizno kemijo: analizne tehnike in metode. Vzorčevanje in delo z vzorci.

Standardni vzorci, referenčni materiali.

Umeritvene krivulje,  metoda standardnega dodatka, interna standardizacija in normalizacija.

Napake v analizi: Sistematične in slučajne napake. Standardni odklon, Gaussova krivulja. Statistični testi.

Gravimetrična analiza.

Volumetrija. Princip, razdelitev, reakcije in reagenti. Titracijske krivulje. Indikatorji. Nevtralizacijske titracije v vodnem mediju. Obarjalne titracije. Kompleksometrične titracije z EDTA. Oksidacijsko-redukcijske titracije. Aplikacije volumetričnih metod.

Osnove elektrokemijskih metod v analizi: elektrogravimetrija, elektroliza; potenciometrija. Vrste elektrod. Primeri potenciometričnih titracij; konduktometrija.

Spektroskopija: Princip spektroskopije. Inštrumenti v spektroskopiji. Lambert-Beerov zakon. Metode molekularne (vidne, UV, IR) in atomske absorpcijske spektroskopije (plamenske, elektrotermične). ICP spektroskopija. Rentgenska fluorescenčna spektroskopija. Masna spektrometrija.

Separacijske metode: Pregled in osnove. Sorpcijski procesi. Osnove kromatografskih metod. Instrumenti v kromatografiji. Normalna in obrnjena faza. Papirna, tenkoplastna, plinska, tekočinska kromatografija, elektroforeza, kapilarna elektroforeza. Prednost in uporabnost posamezne tehnike. Kvalitativna analiza. Kvantitativna analiza. Detektorji. Vrednotenje in interpretacija rezultatov.

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v tekoči letnik študijskega programa.

Opravljen kolokvij je pogoj za pristop k končnemu izpitu.