Vsebina predmeta

Sociološki pristopi k proučevanju družbeno prostorskih in okoljskih procesov. Vloga sociologije pri krajinskem in urbanističnem planiranju; problematika legalnosti in legitimnosti pri posegih v prostor in okolje; proučevanje družbenih učinkov posegov v prostor (social impact studies); Razvoj novih informacijsko komunikacijskih tehnologij in njihov vpliv na družbeno prestrukturiranje prostora in grajenih struktur; Družbeni konflikti v prostoru. Koncept narave in krajine v sociološki literaturi - pregled temeljnih koncepto. Značilnosti poselitve v  Sloveniji in njihove sociološke posledice. Ne/trajnostni razvojni modeli v svetu in Sloveniji. 

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v letnik študija