Vsebina predmeta

Uvod in izhodišča varstva narave

Izrazje

Zgodovinska izhodišča varstva narave v Sloveniji in v svetu

Metode varstva narave (naravne znamenitosti, rastlinske in živalske vrste, ekosistemi)

Določitev pravnega statusa, pravni ukrepi v Sloveniji (zavarovana območja, pogodbeno varstvo, začasno zavarovanje, obnovitev).

Zavarovana območja na mednarodni ravni (kategorije IUCN)

Načrtovanje, presoje, financiranje

Participativnost, sodelovanje drugih sektorjev, nevladne organizacije, vzgoja in izobraževanje, komunikacija, interpretacija…)

Mednarodni predpisi na področju varstva narave (mednarodne konvencije, ministrske konference, evropska zakonodaja, vključno Natura 2000)

Veljavna zakonodaja na področju varstva narave v Sloveniji.

Organiziranost varstva narave v Sloveniji in na mednarodni ravni (svetovne in regijske organizacije).

Postopek priprave in razglasitve zavarovanega območja v Sloveniji

Tipi upravljanja zavarovanih območij v Sloveniji s primeri.

Upravljanje območij Natura 2000 v Sloveniji.

Osnovni pristopi za pripravo akta za zavarovanje oz. upravljalskega načrta (neposredni in deležniški način).

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoj za vključitev v delo: 
Vpis v ustrezni letnik študijskega programa

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:
Uspešno opravljena seminarska naloga