Vsebina predmeta

Kroženje vode in energije v naravi. Lastnosti vode in njihov pomen za procese v okolju, površinske in podzemne vode, osnove hidravlike. Uporaba statistike in zanesljivost hidroloških meritev in opazovanj. Poplave in suše. Zaščita pred poplavami, protipoplavna gradnja in protipoplavno prostorsko planiranje. Dejavnosti na vodah in njihovi interesi: oskrba in čiščenje voda, hidroenergetika, plovba, ribištvo, rekreacija, namakanje in osuševanje. Renaturacija vodotokov. Osnovna izhodišča vodarstva. Informacijski sistem voda, register vodotokov innjihovih prispevnih površin. Ugotavljanje vplivov na vodni režim. Osnovni pojmi ekologije celinskih voda. Abiotske značilnosti stoječih in tekočih vod, kemijska, fizikalna in biološka struktura vodnih ekosistemov. Samočistilni procesi kot naraven mehanizem varstva vodnih teles, metode biološkega vrednostenja. 

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo: 
- Vpis v ustrezni letnik študijskega programa.

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:
a) Kolokvija iz vaj
b) Izpita
- zagovor seminarskih vaj
- opravljene terenske vaje