Vsebina predmeta

Pojem „kulturne pokrajine“. Pojem „naravne dediščine“. Pojem „kulturne dediščine“. Pojem „varstvo oziroma ohranjanje naravne in kulturne dediščine“. Pojem "trajnostni/sonaravni razvoj". Turizem kot sistem. Sestavne komponente sistema turizem. Soodvisnost posameznih komponent. "Sistem turizem" v odnosu do pokrajine (prostora). Osnovni dejavniki razvoja turističnih migracij. Pomen posameznih naravnih in družbenih dejavnikov v izvornih (matičnih) in ciljnih območjih turističnih migracij. Strategija turizma v Sloveniji. Literatura in splošen pregled raziskovalnih metod. Vpliv turizma in rekreacije na pokrajino. Vpliv na regionalni razvoj oziroma regionalno strukturo z oceno pozitivne in negativne vloge. Vpliv na razvoj specifičnih tipov naselij. Vpliv na različne oblike rabe zemljišč in na okolje. Navzkrižje v zvezi z različnimi razvojnimi interesi znotraj turističnih dejavnosti in v odnosu do drugih dejavnosti. Možnosti reševanja navzkrižij. Primeri reševanja konfliktnih situacij na lokalni, regionalni in globalni ravni. Poglavitne zvrsti turističnih območij. Vrednotenje specifične pokrajine za turizem določene zvrsti. Glavna ciljna območja mednarodnega turizma. Primer: podrobna obravnava izbrane regije. Metode in tehnike proučevanja v turistični geografiji. Osnovni kazalci analize in temeljni statistični in drugi viri in metode. Metode tipiziranja turističnih krajev in območij. Krajinska podoba. Analize osnovnih značilnosti omrežja turističnih krajev, (povezanost omrežja, dosegljivost v omrežju, uravnoteženost omrežij, privlačnost omrežja, vpliv turizma na regionalno strukturo). Terensko delo (po možnosti) oziroma terenski seminar:  Alpsko-sredozemski prostor; izjemoma drugod.

Pogoji za vključitev v delo

redni vpis v letnik