Vsebina predmeta

Futurologija. Teorije planiranja. Zgodovina prostorskega planiranja. P. Geddes. Znanstvenost planiranja. Družbeno in/ali prostorsko planiranje. Kriza v okolju in prostorsko planiranje. Preventivno varstvo okolja. Od 'gestal' planiranja k formaliziranim postopkom in strateškemu pristopu k reševanju razvojno/varovalnih problemov. Vključevanje zamisli ekosistema v planiranje (McHarg). Planiranje kot poustvarjanje potencialnih konfliktov (Patri-Ingmire, Steinitz). Hierarhične ravni planiranja. Hierarhične ravni varstvenega planiranja. Strokovne osnove kot plan (Plan kot proces). Razmerje med strokovnostjo in laičnostjo v planiranju. Kontrolni mehanizmi planiranja. Vključevanje javnosti (različnih družbenih interesov) in participativno planiranje. Uresničevanje planov.

Pogoji za vključitev v delo

Opravljene obveznosti iz predhodnih letnikov