Vsebina predmeta

Predmet teorije - krajina kot artefakt. Tri temeljne kategorije krajine; strukturni in teleološki razločki. Teorija kot korpus temeljnih spoznanj, na katerih sloni določena dejavnost. Teorija kot interpretacija, razlaga določene tvornosti, kodifikacija ali kot pisna spremljava zgodovinske tvornosti. Teorija kot skupek usmerjevalnih postavk in norm. Strukturne značilnosti krajine. Oblike prostorskega reda v krajinski kompoziciji. Mimezis, teorija posnemanja narave. Hipoteze in zgodovinske zmote. Heuristična narava krajinskega oblikovanja. Abstrakcija kot temeljni proces v razvoju krajinsko-oblikovalnih izraznih sredstev. Artikulacija v krajinskem oblikovanju kot strukturna označba in ustvarjalni postopek. Generiranje krajinske oblike. Naravna in oblikovana krajina kot simbol. Pojem identitete. Morfološko razmerje med krajino in grajenimi artefakti. Neuresničljivost zamisli o prilagoditvi arhitekture krajini.

Pogoji za vključitev v delo

a) vpis v letnik,

b) pogoj za opravljanje ustnega izpita so oddane in pozitivno ocenjene seminarske naloge.