Vsebina predmeta

Oblikovalski studio:

Pregled novejših teorij in doktrin oblikovanja krajine. Teoretična osvetlitev vprašanja  individualnega umevanja oblikovalske svobode in zavezanosti družbenim potrebam. Kritična obravnava apriorističnih, nesocialno naravnanih zasnov v novejši praksi doma in v svetu. Novejša dognanja v sociologiji mesta in ekološki psihologiji ter njihov pomen in uporabnost v oblikovanju krajine. Vsebinska teža predmeta je na seminarskem načrtovalnem delu, v katerem so delovni projekti visoke kompleksnosti, tako po problemski kot tudi po strukturni plati. Tematski izbor načrtovalnih primerov zajema posebno zahtevne probleme iz mestnega okolja v večjem in manjšem merilu, kot so mestni parki in zasnove zelenega sistema na ravni celotnega mesta. Vsebinsko se projekti navezujejo na vsebine pri predmetu Urbanistično načrtovanje (obravnavanje istega območja obdelave).

Planerski studio:

Slušatelj dela na konkratne načrtovalnem projektu, in sicer planiranju manjšega območja s specifično namembnostjo (izdeluje krajinsko zasnovo): zavarovano območje (zaradi naravnih vrednot ali kulturne dediščine), območje posegov zaradi preureditve stanja (prenova kmetijskih zemljišč, rekreacijskega ali turističnega območja, razvrednotenega območja zaradi preteklih dejavnosti), sektorski načrt ali načrt razvoja podeželskega območja.

Pogoji za vključitev v delo

a) vpis v letnik in predhodno opravljen ali vzporedno opravljanje predmetov Teorija krajinskega oblikovanja in Teorije in metode prostorskega planiranja.

b) pogoj za opravljanje ustnega izpita so oddani in pozitivno ocenjeni projekti (seminarske naloge), izdelan portfolio in esej.