Vsebina predmeta

Prostorski izraz v različnih fazah procesa urbanizacije: značilne urbane tvorbe funkcijskih območij s posebnim poudarkom na stanovanjski soseski. Suburbane in sodobne periurbane prostorske tvorbe. Opredelitev pojma urbanosti in urbane akulturacije prebivalstva. Zaznavanje urbane morfologije kot vodila za urbanistično oblikovanje. Kritična presoja urbanistične teorije s historiografskim ekskurzom v razponu modernizem (funckionalizem) - postmodernizem - novi trendi v oblikovanju prostora, vloga uporabnikov prostora in javnosti. Analitične metode v urbanizmu in predvidevanje ter napovedovanje razvoja. Vzroki in posledice urbanih problemov ter ‘maligna’ narava nekaterih dominantnih urbanih (in urbanističnih) problemov. Razlikovanje plana kot produkta in planiranja kot procesa, projektni pristop, informatika in organizacija. Vpliv nepremičninskega trga in kratkoročnih ekonomskih interesov v graditvi mesta. Planiranje in projektiranje stanovanjskih območij, centralnih območij, industrijskih con, prometnih sistemov, rekreacijskih in drugih območij; usklajeno delo strokovnjakov različnih disciplin. Teorija in praksa soseske in sosedstva, coniranja mesta in kritično obravnavanje ‘antizoninga’.

Načela in praksa planiranja rabe prostora in oblikovanja mest in mestnih območij z upoštevanjem krajinske in urbane morfologije, upoštevanjem klimatskih in drugih naravnih sistemov. Planerska problematika energetske, komunalne, prometne in dr. urbane infrastrukture. Zakonodaja in upravna organiziranost, tipologija urbanističnih načrtov, organiziranost izgradnje in implementacijske strategije v izvajanju planov. Tipologija stavb in urbanih prostorov. Arhitekturna kompozicija in metodika urbanističnega oblikovanja. Razvijanje kritične presoje urbanističnih rešitev, predlogi izboljšav, prenova, rekonstrukcija mestnih prostorov.

Pogoji za vključitev v delo

a) vpis v letnik,
b) pogoj za opravljanje ustnega izpita so oddane in pozitivno ocenjene seminarske naloge.