Vsebina predmeta

Medicinsko pomembne parazitoze, ki jih povzročajo:

- praživali (bičkarji, amebe, trosovci, migetalkarji) - morfologija in biologija, patogeneza, laboratorijska

  diagnostika, preprečevanje in epidemiologija praživali

- črevesni in tkivni helminti (metljaji, trakulje, gliste, filarije)- morfologija in biologija, patogeneza,

  laboratorijska diagnostika, preprečevaje okužb in epidemiologija helmintov

- členonožci kot prenašalci parazitoz iz živali na človeka ali iz človeka na človeka.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:
- vpis v ustrezni letnik študijskega programa

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:
Kolokvij iz vaj:
- prisotnost na vajah

Izpit:
- opravljen kolokvij iz vaj
- predstavitev seminarja