Vsebina predmeta

- Veterinarska medicina, odnos živinoreja-veterinarska medicina, zdravstveno varstvo živali, skrb za dobro počutje živali

- Splošna epizootiologija: Kužni krog - povzročitelj, vir okužbe, pota širjenja, vstopišče mikroorganizma, dovzetnost makroorganizma

- Epizootiologija: Proučevanje vzrokov in pogojev za nastanek, razvoj in prenehanje bolezni ter ukrepi za preprečevanje bolezni

- Osnove imunologije in laboratorijske diagnostike: Imunski odgovor organizma, vrste imunosti; klinično-laboratorijska diagnostika kužnih bolezni.

- Osnove klinične diagnostike: Osnovne preiskovalne  metode: anamneza, avskultacija, perkusija, palpacija. Strokovni pristop k živali in metode fiksacije živali

- Osnovni klinični pregled živali (dihanje, pulz, tel. temperatura, vampove kontrakcije), pregled vidnih sluznic in bezgavk.

- Kužne bolezni - osnovne značilnosti kužnih bolezni in nadzor nad njimi (v svetu in državi), epizootiološka situacija

- Najpomembnejše akutne in kronične kužne bolezni

- Bolezni centralnega živčnega sistema: steklina, prenosljive spongiformne encefalopatije (BSE, Scrapie)

- Aktualne bolezni v prašičerejski proizvodnji PRCV, TGE, PRRS, Cyrcovirosis, različne oblike PSS, rdečica

- Aktualne bolezni kopitarjev: IAK, kužno vnetje maternice, kužni arteritis, leptospiroza, tetanus

- Aktualne bolezni prežvekovalcev: goveja kuga, kuga drobnice, bolezen modrikastega jezika, slinavka in parkljevka, enzootska goveja levkoza, BVD, IBR-IPV, paratuberkuloza, psevdotuberkuloza, kužna šepavost ovac, metabolične bolezni (ketoza, poporodna hipokalcemija, gravidnostna toksemija), vnetje mlečne žleze

- Zdravstveni problemi pri vzreji mladih živali

- Patogeneza in vrste drisk

- Najpogostejše in najnevarnejše intoksikacje in parazitoze pri domačih živalih

- Osnovna pomoč pri porodih in zdravstveno varstvo novorojencev

- Čredno zdravje (metabolični in mlečno-profilni test)

- Osnove klinične patologije (hematološke, biokemijske in urinske preiskave)

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:
Vpis v ustrezen letnik.