Vsebina predmeta

Uvod. Zgodovina biotičnega zatiranja škodljivcev, bolezni in plevelov. Definicija biotičnega varstva. Biotično zatiranje fitofagov. Plenilci, parazitoidi, paraziti, antagonistični mikroorganizmi. Entomofagi iz redov Dermaptera, Heteroptera, Neuroptera, Diptera, Hymenoptera, Thysanoptera, Coleoptera; Aranea, Acarina, Mollusca, Aves; entomopatogene ogorčice. Bionomija koristnih vrst po posameznih taksonomskih kategorijah. Mikrobiotično zatiranje fitofagov (entomopatogeni virusi granuloze, poliedroze, bakulovirusi, entomopatogene bakterije Bacillus thuringiensis; entomopatogene glive Beauveria spp., Metarhizium spp., Verticillium lecanii). Vzpodbujanje domorodnih vrst, vnos tujerodnih vrst zaradi trajne naselitve (klasično biotično varstvo), večkratno (sezonsko) vnašanje koristnih  organizmov na prosto ali v zavarovan prostor. Biotično zatiranje fitopatogenov. Razmerja med fitopatogenimi in antagonističnimi organizmi. Način življenja antagonistov. Hiperparazitizem, kompeticija, antibioza, probioza. Hipovirulenca. Biotično zatiranje fitoparazitskih ogorčic.  Biotično zatiranje plevelov (s herbivori, fitofagnimi členonožci, s fitopatogenimi mikroorganizmi) . Produkcija, distribucija koristnih organizmov, uvoz, transport, karantena tujerodnih organizmov. Trgovski pripravki. Tveganje vnosa tujerodnih organizmov. Integracija biotičnega in kemičnega varstva. Vpliv FFS na koristne organizme. Strokovno svetovalno delo na področju biotičnega varstva.  Predpisi, ki urejajo biotično varstvo rastlin. Seznama domorodnih in tujerodnih vrst organizmov za namen biotičnega varstva rastlin v Sloveniji.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoj za vključitev v delo:

-           vpis v 2. letnik

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoji za pristop k izpitu:

-           prisotnost na laboratorijskih vajah

-           prisotnost na terenskih vajah

-           zagovor seminarja