Vsebina predmeta

Definicije kmetijskega prostora. Zakonske osnove urejanja prostora v Sloveniji in kmetijstvo. Poseljevanje kmetijskih zemljišč. Preurejanje kmetijskega prostora v zgodovini in tipi parcelacije. Razvoj kmetijstva in oblikovanje kulturne krajine.

 

Urejanje kmetijskih zemljišč in prostora v Sloveniji/v Evropi. Metode kompleksnega urejanja kmetijskega prostora. Kmetijstvo in območja varovanja narave in okolja. Zaraščanje kmetijskih zemljišč. Presoja vplivov na okolje in agrarne operacije. Voda in kmetijstvo. Hidrografska mreža v Sloveniji. Površinski in bazni odtok. Karakteristični pretoki. Povratne dobe. Podzemna voda. Vpliv vode na kmetijstvo. Erozija in poplave in kmetijska zemljišča. Suhi wodni zadrževalniki. Vpliv kmetijstva na vode. Raba vode v kmetijstvu. Kmetijstvo in kakovost vode. Zakonodaja s področja voda in kmetijstvo. Nitratna smernica. Okvirna direktiva o vodah /Načrt upravljanja voda. Celostni pristop k osuševanju kmetijskih površin. Ekoremediacije in kmetijski prostor. Obvodni pasovi. Rastlinske čistilne naprave. Celostni pristop k namakanju. Vpliv namakanja na okolje. Voda za hrano in ekosisteme. 

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v ustrezni letnik.

 

Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu so opravljene obveznosti pri vajah.