Vsebina predmeta

Bolezni gojenih rastlin: simptomi, razvojni krog, gospodarski pomen in varstveni ukrepi. Bolezni vinske trte in oljke; bolezni pečkarjev; bolezni koščičarjev, jagodičja in lupinarjev; bolezni vrtnin ter možnosti njihovega zatiranja. Bolezni polščin:  žit  in koruze; krompirja; industrijskih rastlin, krmnih rastlin; bolezni nekaterih vrtnin, ki jih gojimo na polju ter možnosti njihovega zatiranja. Fungicidi: delitev, selektivnost in vzroki, kontaktni in sistemični fungicidi (pomembnejše skupine, način delovanja, mobilnost) in biofungicidi. Biotična fitofarmacevtska sredstva (FFS) – antagonisti in entomopatogeni. Herbicidi: definicija plevela, vzroki za zatiranje plevela, delitev herbicidov po različnih kriterijih (kemična pripadnost, mehanizem delovanja, selektivnost, mobilnost, čas uporabe). Kritični pragovi in čas zatiranja plevelov. Integrirano varstvo rastlin pred pleveli. Negativne posledice uporabe FFS za ljudi in okolje. Poti premeščanja in razgradnje FFS v okolju. Kriteriji za ekološko vrednotenje FFS. Zakonske osnove postopkov registracije in uporabe FFS.

 

Škodljivci gojenih in nekaterih samoniklih rastlin (vse skupine z izjemo žuželk). Ektodermalne in endodermalne žleze pri žuželkah. Infokemikalije pri žuželkah (alelokemikalije, semiokemikalije). Biotehniške metode v varstvu rastlin (feromonske vabe, barvne lepljive plošče). Morfologija, anatomija in sistematika pršic (Acarina), polžev (Gastropoda) in ogorčic (Nematoda). Njihovo razmnoževanje, bionomija, monitoring. Gospodarsko škodljivi glodavci, ptice, divjad. Pomembni škodljivci gojenih in samoniklih rastlin po taksonomskih kriterijih in načini njihovega zatiranja. Skladiščni škodljivci: preventivne in kurativne metode njihove zatiranja. Zatiranje škodljivih organizmov s spreminjanjem okoljskih dejavnikov: preventiva, izogibanje, preprečevanje, neaktivnost. Preferenca in obrambni mehanizmi rastlin pred fitofagi.  Okoljsko sprejemljivi načini zatiranja škodljivcev gojenih rastlin: vmesni posevki, privabilni posevki, mehanske ovire, odbojne zastirke idr. Drugi alternativni načini zatiranja škodljivcev na primeru strun. Rastlinska higiena. Pomen kolobarja in prahe v varstvu rastlin. 

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo: 

Vpis v ustrezni letnik.

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti Pogoji za opravljanje pisnega kolokvija iz vaj:

- prisotnost na vajah (75 %)

- zagovor seminarskih vaj

- entomološka zbirka in herbarij s škodljivimi    organizmi

Pogoji za opravljanje pisnega izpita:

- opravljen kolokvij iz vaj

- prisotnost na terenskih vajah