Vsebina predmeta

Travništvo in njivsko pridelovanje krme

Travinje v Sloveniji (nastanek, razvoj s poudarkom na dejavnikih, klasifikacija travišč z vidika proizvodne vrednosti); rast in razvoj trav, metuljnic in izbranih zeli (razvojne, morfološko-fiziološke, anatomsko-histološke posebnosti, pomembne za pridelavo in prehrano živali); hranilna vrednost zelinja v odvisnosti od notranjih in zunanjih dejavnikov ter celovitost razvoja rastlin; vpliv okoljskih dejavnikov s poudarkom na vlažnosti tal na travno rušo oz. modelne travniške rastline; biotični dejavniki rasti travne ruše (bolezni in škodljivci s travniškega aspekta); hranila v travništvu (viri, potrebe travne ruše in živali); njivska krma kot dopolnilni vir voluminozne krme; tehnologija pridelovanja krme (sodobni problemi in trendi); siliranje krme.

 

Pašništvo

Vpliv pogoste in nizke defoliacije na spremembo tekmovalnosti med rastlinami ruše; trpežnost poganjkov trav; vegetativni razvoj plazeče detelje; gaženje pri paši in fizikalne lastnosti tal ter vpliv na rast korenin rastlin ruše; vpliv izločkov živali na rast in izkoristek ruše za organsko snov in mikroorganizme v zemlji in simbiotsko vezavo dušika; ukrepi za vzdrževanje ravnotežja med travami in metuljnicami v ruši; krogotok ogljika in dušika pri različni intenziteti pridelave na pašniku; strategija gnojenja z dušikom pri povečani obtežbi pašnika in ukrepi za zmanjšanje izgub dušika iz ekosistema; preprečevanje nezaželjenih učinkov paše v naravnem okolju in pridelava funkcionalne hrane; drevesno pašna raba.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoj za vključitev v delo:

Vpis v ustrezen letnik.

 

Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljen test iz vaj pred 2. delnim izpitom.