Vsebina predmeta

Koncepti kakovosti okolja. Doseg fizikalno-kemijskih okoljskih tehnologij. Samočistilna sposobnost tal in vodnih teles. Vloga mikrobov pri aerobni in anaerobni razgradnji organske snovi. Mikrobne transformacije ksenobiotikov.  Sledenje mikrobnih procesov v okolju na nivoju števila  mikroorganizmov, aktivnosti mikrobnih procesov in sestave mikrobnih združb. Metagenomika okolja in biorudarjenje bioloških virov za postavitev novih zelenih biotehnologij. Biodostopnost in biokopičenje onesnažil. Nadzorovano naravno zmanjševaje onesnaženosti tal in voda: monitoring in vzorčevanje. Biološko čiščenje odpadnih voda: vrste odpadnih voda, komunalne in industrijske čistilne naprave. Rastline in stres ter njihova uporaba za fitotehnologije: fitostabilizacija, fitovolatizacija, fitoekstrakcija, fitodegradacija, rastlinske čistilne naprave in umetna mokrišča, zaščitni rastlinski pokrovi. Dobrotvorna rizosfera: mikrobni inokulumi, mikoriza, biotsko varstvo rastlin, fiksacija dušika, simbiontski endofiti. Bioremediacija onesnaženih tal in voda; biostimulacija, bioaugmentacija. Aerobne in anaerobne tehnologije. Biotehnološka reciklaža odpadkov: kompostiranje in anaerobna razgradnja organskih odpadkov, razžvepljanje sadre in premogov. Biofiltri. Mikrobno pridobivanje strateških kovin (biorudarjenje). Vloga mikrobov pri pridobivanju nafte. Biološka sekvestracija CO2, pridobivanje biomase, biosinteza energentov.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

 - Študent mora biti vpisan na 2. stopnjo univerzitetnega študija Biotehnologija.

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

 - Za razumevanje in spremljanje vsebin predmeta so nujna znanja iz matematike, statistike, kemije, biokemije, genetike oziroma mikrobne genetike, molekularne biologije, fiziologije oziroma mikrobne fiziologije.

 - Obvezna udeležba pri laboratorijskih vajah in  seminarjih.