Vsebina predmeta

Uporabni aspekt genomskih informacij, pregled stanja analize genoma pri nekaterih vrstah, primerjalna analiza genomskih infromacij. Tehnike in možnosti za aplikacije transgeneze pri živalih. Pomen homologne rekombinacije za usmerjeno poseganje v dednino, knock-out tehnologija, konstitutivno in kondicionalno izničenje genov, proizvodnja molekulskih markerjev in njihova uporaba za gensko kartiranje in karakterizacijo populacij. Tehnike in možnosti uporabe kloniranja živali. Razvoj totipotentnih celičnih linij, embrionalne matične celice in tehnologija proizvodnje himer. Strategije reje transgenih živali in živali z izničenimi geni. Biotehnološka manipulacija mikroflore prebavnega trakta. In vitro ekspresijski sistemi. Transgene živali za študij rezistence, kot modeli za študij bolezni in terapevtskih možnosti (ksenotransplantacije). “Gene pharming” in aplikacije v farmacevtski industriji. Transgeneza v živalski proizvodnji. Živalski modeli za študij interakcij gostitelj-patogen. Uporaba molekularnih markerjev v selekciji domačih živali (MAS) in pri vrednotenju živalskih genskih virov in njihovem upravljanju. QTL – koncept in aplikacije, koncept kandidatnih genov, asociacijske študije in fizično kloniranje kandidatnih regij v živalskem genomu.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik in znanja iz predmetov Genetika 1 in Genetika 2

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Kolokvija iz vaj: prisotnost na vajah

Izpita: predstavitev seminarske naloge