Vsebina predmeta

 • Naloge in pomen sušenja lesa;
 • Določitev vlažnosti plinov (zraka) in trdnih snovi; gostota, entalpija in entropija vlažnih plinov in trdnih snovi.

 

 • Termodinamska stanja in spremembe vlažnega zraka; kondicija zraka, mešanje zračnih tokov, segrevanje, navlaževanje, psihrometrija.
 • Toplotne in masne bilance - prenos toplote in snovi; masne bilance kontinuiranih in diskontinuiranih procesov; bilanca energije; reciklirno razmerje, rekuperacija energije.
 • Kinetika sušenja lesa; permeabilnost, kapilarnos in kapilarni tok proste vode (Darcy-jev in Hagen Poiselle-jev zakon, kapilarna tenzija v poroznih materialih); difuzivnost (1. in 2. Fickov zakon difuzivnosti, termična difuzivnost).

 

 • Karakteristična sušilna krivulja in sušilni diagram; intenzivnost sušenja – kritična točka.
 • Pojmovanje kakovosti sušenja - sušilne napetosti in njihovo ugotavljanje; lezne deformacije v procesu sušenja lesa; preprečevanje in sanacija sušilnih napak.
 • Sušenje lesa na prostem (naravno sušenje).
 • Principi tehničnega sušenja lesa konvekcijsko sušenje; kondenzacijsko sušenje; vakuumsko sušenje; sušenje s solarno energijo; sušenje v dielektričnem polju visokih frekvenc.
 • Merjenje in avtomatizacija sušilnega procesa.
 • Optimizacija sušilnega postopka z vidika porabe energije; rekuperacija toplote; struktura porabljene energije.
 • Ekonomičnost sušenja.

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

     vpis v ustrezni letnik študijskega programa.

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

     - udeležba na vajah

     - oddana poročila;

     - opravljen kolokvij iz vaj;

     - pisni kolokviji;

            - izdelan projekt