Vsebina predmeta

 • Razdelitev lesnih ploščnih kompozitov
 • Značilnosti lesnih ploščnih kompozitov
 • Izdelava gradnikov, njihovo vpliv in spremembe v zgradbi gradnikov kot posledica delovanja temperature in tlaka
 • Vpliv gradnikov na lastnosti kompozitov
 • Zakonitosti sestave in njen vpliv na lastnosti
 • Pomen prepletanja, usmerjanja in povezovanja gradnikov pri zagotavljanju ustreznih sorpcijskih in elastomehanskih lastnosti
 • Kakovost zlepljenosti gradnikov (razlike in dejavniki)
 • Fizikalne lastnosti lesnih ploščnih kompozitov
 • Sorpcijske lastnosti kompozitov (razlike in dejavniki)
 • Elastomehanske lastnosti lesnih ploščnih kompozitov (modul leastičnosti, upogibna, tlačna, natezna in strižna trdnost: razlike in dejavniki)
 • Osnove emisije škodljivih substanc iz kompozitov (PCP, formaldehid in druge lahkohlapne organske spojine)
 • Primerjalna analiza fizikalnih, mehanskih, sorpcijskih in emisijskih lastnosti lesnih ploščnih kompozitov
 • Pregled tehnologije proizvodnje kot dejavnika vpliva na lastnosti lesnih ploščnih kompozitov

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

 • Vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Udeležba na laboratorijskih vajah
 • Kolokvij iz vaj
 • Oddano poročilo praktičnega dela
 • Opravljene domače naloge