Vsebina predmeta

Uvod v nego in gojenje gozdov: Definicija in zgodovina. Ekološki, socialni in gospodarski temelji nege ter gojenja gozdov.

Gozd kot naravni ekosistem zemlje: Zgodovinski razvoj gozdov. Gozdne meje. Razširjenost, zgradba, razvoj in gospodarjenje z gozdov v svetu, Evropi, na Balkanskem polotoku, v Sloveniji. Razširjenost, ekološke in gojitvene lastnosti drevesnih vrst.

Ekologija gozdov:  Ekologija gozdov kot temelj nege. Zgradba, delovanje in energetika gozdnega ekosistema. Porazdelitev ekoloških dejavnikov v gozdu in njihov vpliv na drevesno morfogenezo in sestojno silvigenezo. Vpliv gojenja gozdov na ekološke dejavnike. Vpliv gozdov na okolje. Razvojni procesi in ekofiziološke značilnosti gozda (razmnoževanje, rast, organiziranje in razgradnja). Razvojne faze in gozdni sestoji.

Nega gozdov: Genetska, ekofiziološka in ekonomska izhodišča nege gozdov. Nega mladih, odraščajočih in odraslih gozdov ter prebiralnih gozdov. Dodatna nega (polnilni sloj, obvejevanje). Ostale komponente nege gozda (zatoščišča, stara in odmrla drevesa, plodonosne vrste, gozdni rob, obrežni gozdovi). Načrtovanje in izvedba nege gozdov. Uvod v gozdnogojitvene sisteme.

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoj za vključitev v delo:

- vpis v ustrezni letnik študijskega programa

- opravljeni izpiti Gozdna fitocenologija in Pridobivanje lesa

- za študente drugih študijev je pogoj opravljeni izpiti iz botanike

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

- sodelovanje na predavanjih

- pozitivna ocena dveh kolokvijev

- individualne naloge

-seminar

- sodelovanje pri terenskem pouku

- poročila s terenskega pouka.