Vsebina predmeta

Vinska trta kot divja in gojena rastlina, botanična opredelitev vrst rodu Vitis, geografska klasifikacija in vrednotenje (Negrulj); morfologija vinske trte z vinogradniško terminologijo, možnosti ampelografskih metod. Razvoj trsnega izbora Slovenije in primerjava s sortimenti drugih vinogradniških dežel. Rastni in rodni potencial žlahtne vinske trte, fenofaze in fiziološki principi ampelotehnike kot osnova postavitve vinogradniške tehnologije. Definiranje kakovosti grozdja (tehnološke in polne zrelosti). Osnovni sistemi obnove in vzdrževanja vinogradov - terroir; vinogradništvo kot kmetijska panoga in varovanje kulturne krajine (projekt turističnih vinskih cest);  pridelava namiznega grozdja. Stičišča vinogradništva in vinarstva (dozorevanje grozdja, trgatev, dobra enološka  praksa).

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v ustrezni letnik.

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

  1. prisotnost na vajah
  2. opravljene terenske vaje
  1. kolokvij iz vaj
  2. zagovor seminarske naloge
  3. izpit