Vsebina predmeta

Ekologija kot biološka disciplina. Organizem v okolju - dejavniki okolja, s poudarkom na dejavnikih pri rastlinah (temperatura, svetloba, voda, hranila). Osnove ekologije populacij – gostota populacij, razmnoževalna vrednost, fitnes, razmnoževalni napor, znotraj vrstna kompeticija. Ekologija združb – oblikovanje združb, pestrost in koeksistenca vrst, ekološka sukcesija. Interakcije med organizmi – kompeticija, mutualizem, antagonizem. Življenjske strategije – alokacija virov, nasprotja strategij, nekatere ekološke klasifikacije rastlin. Ekologija ekosistemov – definicija ekosistema, dinamika ekosistemov, trofični nivoji in trofična učinkovitost. Primarna produkcija v kopenskih ekosistemih (okoljska regulacija). Ogljikov cikel v ekosistemu kot integrativni kazalec delovanja ekosistema (respiracija, razgradnja org. snovi, bilanca ogljika). Biodiverziteta – pomen, grožnje, ukrepi varstva, posebej zavarovana območja.

 

Koncepti in segmenti varstva okolja (in narave). Vpliv kmetijske in nekmetijske dejavnosti na okolje, ukrepi varovanja okolja ter ohranjanja multifunkcionalnosti kmetijskega prostora. Definicije, izvori in načini onesnaževanja zraka, tal, podtalnice in površinskih vod, razvrščanje onesnažil, usoda potencialno nevarnih snovi v sistemu tla-rastlina-podtalnica: mehanizmi vezave, transformacij, razgradnje ter prenosa. Učinki onesnažil na organizme. Interpretacija podatkov o okolju na podlagi okoljskih standardov in normativov. 

Osnovna domača in mednarodna okoljska zakonodaja, s poudarkom na področju kmetijstva. Skupna evropska okoljska politika - slovenski kmetijski okoljski program. UNCCD in strategija tal.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v ustrezni letnik.

 

Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti:

Za opravljanje izpita je potrebna 80 % prisotnost na predavanjih, 100 % prisotnost na predstavitvah seminarjev in predstavitev seminarja.