Vsebina predmeta

Travništvo

Terminologija; definiranje in oris razvoja travništva; travniški ekosistemi in njihove storitve; travinje v svetu, Evropi in Sloveniji (obseg, kategorizacija glede na vegetacijo, izvor, rabo); karakteristike travne ruše kot kmetijske kulture (botanične lastnosti, proizvodnost zelinja, sezonska rast); profil 44 vrst travniških rastlin (glavni rodovi: ljuljka, bilnica, latovka, pasja trava, stoklasa, šopulja, detelja, meteljka, grašica, grahor, nokota, regrat, trpotec, otavčič, korenje); pregled drugih travniških rastlin; kemična sestava (spošno in posebnosti pri travah in metuljnicah); okoljski in tehnološki dejavniki travniškega pridelka; tehnološke osnove in navodila za pridelovanje krme na travinju (gnojenje, raba, ohranjanje in izboljševanje travne ruše); pregled sistemov gospodarjenja na travinju (ekstenzivno, intenzivno, ekološko, alternativno).

 

Pašništvo

Elementi intenzivnega vodenje paše za ravninska območja (obtežba, gostota in trajanje zasedbe); struktura ruše in masa zaužitega zelinja; nadzorovana paša za območja z omejenimi danostmi za kmetovanje; raznolikosti rastišča; razdelitev zemljišča za pašo; ureditev infrastrukture pašnika; premeščanje črede/tropa; zajedalci pašnih živali; ureditev pašnika za posamezne vrste živali; mešana paša različnih vrst/kategorij skupaj; košnja pašnika; potek venenja in vpliv mehaničnega tretiranja zelinja na hitrost venenja; priprava in spravilo silaže ter mrve.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoj za vključitev v delo:

Vpis v ustrezni letnik.

 

Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljen test iz vaj pred 2. delnim izpitom.