Vsebina predmeta

Osnovne sestavine okolja: tla kot naravni vir in substrat za rast in razvoj rastlin in drugih organizmov; zrak kot medij za transport snovi in energije potrebnih za razvoj ekosistemov; voda, njene specifičnosti in kroženje v naravi; organizmi, razvrščanje organizmov in njihove zahteve v okolju.

Delovanje ekosistemov, kroženje energije in snovi v njih, tipologija ekosistemov in posebnosti agroekosistemov (umetni ekosistemi in načini njihovega vzdrževanja).

Biodiverziteta, njeno ocenjevanje in njen pomen v ekosistemih; habitatni tipi, njihova identifikacija in razvrščanje, načini kartiranja habitatnih tipov in indikatorske vrste; specifične rastlinske združbe pri različnih načinih kmetijske rabe prostora in njihovo prepoznavanje.

Vrste in načini degradacije okolja: povratna, nepovratna degradacija, točkovno in razpršeno onesnaževanje, biotehniško in nebiotehniško (industrijsko, urbano) onesnaževanje, organske in anorganske nevarne snovi.

Ukrepi za zmanjševanje negativnih vplivov kmetijskih tehnologij ter vrednotenje učinkov vpeljave novih agrotehničnih ukrepov na onesnaževanja okolja.

Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in okoljem v okviru nacionalne in EU zakonodaje.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezni letnik.

 

Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu je izdelano in oddano poročilo eksperimentalnega projekta in predstavljena seminarska naloga.