Vsebina predmeta

Oblikovalski studio:

Procesi preobrazbe v kulturni krajini in njihove posledice. Potrebe prilagajanja podeželja novim gospodarskim in družbenim razmeram in temu sledeči novi modeli ruralne krajine. Poskus opredelitve splošnih strukturnih modelov kulturne krajine kot izhodišč za načrtovalno prakso. Sociološki, naravovarstveni in ekonomski pogledi na pojem optimalne zgradbe kulturne krajine. Vsebinska teža predmeta je na seminarskem načrtovalnem delu, v katerem so delovni projekti visoke kompleksnosti, tako po problemski kot tudi po strukturni plati. Projekti obsegajo velikopotezne zasnove, ki obravnavajo vprašanja posodobitvenega preurejanja v pridelovalnem prostoru, dalje krajinske sanacije ob velikih infrastrukturnih projektih in posebno pereče rekonstrukcije večjih podeželskih območij, vključno s prenovo vasi, renaturiranjem raznaravljenih območij ipd .

Planerski studio:

Izdelovanje različnih prostorskih aktov, od strateških planskih dokumentov do idejnih ureditvenih zasnov. Tipologija prostorskih planskih aktov: zasnove namenske rabe prostora, zasnova organizacije dejavnosti v prostoru, smernice za razvoj dejavnosti, prostorske in upravljavske zansove (krajinske zasnove) za podželska območja, za zavarovana območja, za posamezne posege v prostor.

Pogoji za vključitev v delo

a) vpis v letnik in predhodno opravljen ali vzporedno opravljanje predmeta Teorija krajinskega oblikovanja.

b) pogoj za opravljanje ustnega izpita so oddani in pozitivno ocenjeni projekti (seminarske naloge) in esej.

Za oblikovalski studio:

Opravljen izpit iz Teorije krajinskega oblikovanja in  vseh načrtovalskih (in oblikovalskih) predmetov predhodnih letnikov študija krajinske arhitekture.

Za planerski studio:

Opravljen izpit iz Sistemov vrednotenja krajine, Teorije in metod planiranja, vseh načrtovalskih (in oblikovalskih) predmetov predhodnih letnikov študija krajinske arhitekture.