Vsebina predmeta

 • Les – okolju prijazen material.
 • Les kot heterokapilarni sistem z značilno kompozitno zgradbo na makromolekularnem, submikroskopskem, mikroskopskem in makroskopskem nivoju.
 • Gostota, poroznost in vlažnost lesa; fazna ravnotežja in fazne spremembe.
 • Termodinamika sorpcije: entalpija, entropija in Gibbsova prosta entalpija (energija) proste in vezane vode; vlažilna in sorpcijska toplota (integralna in diferencialna); nabrekovalni tlak.
 • Higroekspanzija – higroelastični efekt in napetostna stanja.
 • Toplotne, električne in akustične karakteristike lesa – nedestruktivno proučevanje lastnosti in zgradbe lesa.
 • Elastomehanske lastnosti lesa kot ortotropnega materiala.
 • Viskoelastičnost lesa in relaksacija napetosti v termomehanskih procesih.
 • Lomna mehanika lesa; linearna elastična lomna mehanika (LEFM); Numerične in eksperimentalne metode karakterizacije lesa.
 • Trdnost lesa – hierarhična struktura lesa in karakterizacija mehanskih lastnosti; kriteriji za oceno trdnosti lesa – metode mejnega stanja nosilnosti in uporabnosti EC 5.
 • Vrednotenje relevantnih lastnosti lesa; Variabilnost fizikalnih in mehanskih lastnosti lesa (v drevesu, med drevesi, juvenilni, adultni, senescentni, reakcijski).

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

     vpis v ustrezni letnik študijskega programa.

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

     - udeležba na vajah

     - oddana poročila;

     - opravljen kolokvij iz vaj;

     - izdelan projekt

            - pogoj k prijavi na izpit so opravljene vse obveznosti iz vaj.