Vsebina predmeta

Definicija lesnih ostankov in biomase. Značilnosti lesnih ostankov in lesne biomase. Ocena potencialov in razpoložljivosti surovine. Razvrščanje surovine glede na njene značilnosti. Skladiščenje surovine. Tehnologije dezintegracije lesnih ostankov v odvisnosti od značilnosti surovine in zahtev končnega izdelka. Analiza tehnoloških parametrov. Določanje kapacitet tehnologije. Kontrola kakovosti izdelkov. Razvrščanje izdelkov. Skladiščenje izdelkov. Ovrednotenje tehnoloških postopkov predelave lesnih ostankov. Načini in nameni uporabe lesnih ostankov. Lesni ostanki kot energenti. Tehnološki postopki obdelave in predelave biomase v odvisnosti od njenih relevantnih lastnosti. Načini in nameni uporabe biomase. Določanje značilnosti in razvrščanje izdelkov. Ocena okoljskih in socialno-ekonomskih vplivov rabe lesnih ostankov in biomase.

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

  • opravljen kolokvij iz vaj,
  • prisotnost na vajah,
  • oddano poročilo