Vsebina predmeta

Individualni raziskovalni projekt lahko zajema iz mikorbioloških vsebin obveznih strokovnih predmetov in tudi iz vsebin izbirnih predmetov, pri čemer je mikrob vključen v projekt bodisi kot delovni organizem, kot projekt preučevanja ali kot dejavnik, ki povzroča spremembe v okolju oziroma je povzročitelj bolezni. Projekt vsebuje teoretično pripravo na izvedbo eksperimenta, samostojno izvedbo eksperimeta, analizo rezultatov in pisanje poročila o raziskovalnem projektu ter javno predstavitev. Poročilo o projektu vsebuje naslednja poglavja:

Uvod

Delovno hipotezo

Pregled virov

Material in metode

Rezultate in razpravo

Sklepe in priporočila

Slovstvo

Individualni raziskovalni projekt praviloma vsebuje izvajanje eksperimentov v laboratoiju, lahko pa tudi le računalniško obdelavo podatkov, katere mora študent kritično ovrednotiti. Izdela se pod mentorstvom habilitiranega učitelja, ki sodeluje v prvostopenjskem programu mikrobiologije in ga študent sam izbere.Vsebinsko je projekt vezan na ožjo raziskovalno ekspertizo mentorja. Oziroma na vsebine, ki so obravnavane v okviru strokovnih predmetov študija

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v 3. Letnik 1. stopnje študijskega programa Mikrobiologija.