Vsebina predmeta

Recepcija in percepcija: Molekularni mehanizmi recepcije olfaktornih in gustatornih dražljajev.

Analiza: Metode in testi v senzorični analizi. Ponovljivost, pravilnost in občutljivost senzoričnih postopkov. Psihološke napake.

Preskuševalci: Izbira preskuševalcev: nabor (interno in eksterno izbiranje). Prednosti in pomanjkljivosti internega in eksternega panela. Presejalno testiranje. Augezija in anozmija. Šolanje preskuševalcev (ISO 8586–1:1993(E) in 8586–2:1993(E)).

Vonj in okus:  Definicija. Celični mehanizmi zaznavanja. Analiza. Pookus. Tuj okus, tuj vonj. Vpliv starosti na kemosenzorično recepcijo.

Aroma: Definicija. Zaznavanje. Analiza arome živil. Tuje in spremenjene arome živil: problematika prepoznavanja in vrednotenja. Senzorična analiza in kemijska analiza (GC) arome.

Elektronski nos in elektronski jezik: Princip delovanja, vrste aparatov. Uporabnost E-nosu in E-jezika na področju zagotavljanja in spremljanja kakovosti živil.

Tekstura živil: Definicija. Tekstura – parameter kontrole kakovosti živil. Fiziološke osnove zaznavanja teksture. Senzorična analiza teksture.

Barva živil: Zaznavanje. Pomen za kakovost živil. Merjenje.

Senzorično aktivne snovi v živilih.

Metode vrednotenja rezultatov senzorične analize. Izbor ustreznih statističnih metod, podajanje sklepov ali zaključkov.

Pogoji za vključitev v delo

Osnovna znanja iz senzorike, biologije človeka in statistike.