Vsebina predmeta

Denzimetrija. Gostota trdnih snovi, tekočin in  tekočih mešanic. Aparature.Uporaba.

Refraktometrija. Lomni količnik čistih snovi in zmesi. Refraktometri. Diferencialna refraktometrija. Interferometrija. Uporaba.

Polarimetrija. Polarimetri. Vplivi na kot zasuka planarno polarizirane svetlobe. Aplikacije. Reologija. Viskoznost tekočin in raztopin. Metode merjenja. Aplikacije v živilstvu.

Površinska napetost. Tekočine in raztopine. Metode merjenja. Aplikacije v živilstvu.

Aktivnost vode. Adsorpcija vode na trdni površini. Adsorpcijske izoterme. Termodinamika adsorpcije plinov ali par. Merjenje relativne vlage in aktivnosti vode.

Potenciometrija. Referenčne elektrode. Indikatorske elektrode. Potenciometrična titracija. Metode za določanje končne točke titracije. Aplikacije v živilstvu.

Konduktometrija. Aplikacije v živilstvu.

Metode molekularne spektroskopije (UV, V, IR). UV, V- Kvantitativna analiza. Kvalitativna analiza. Spektrometri. Interpretacija spektrov. IR refleksijske tehnike. Aplikacije.

Masna spektrometrija. Masni spektrometri. Ionski izvori. Interpretacija spektrov. Aplikacije v živilstvu.

Kalorimetrija. Termometrična titracija. Diferencialna termična analiza. Aplikacije termokemijske analize v živilstvu.

Pogoji za vključitev v delo

a) Končana prva stopnja univerzitetnega študijskega programa ŽIVILSTVO IN PREHRANA oz. opravljen izpit iz Kemije ali Analizne kemije.

b) Zahtevane predhodno opravljene obveznosti: pisno poročilo o laboratorijskem delu, seminarska naloga in opravljen kolokvij so pogoji za pristop k končnemu izpitu.