Vsebina predmeta

 • Uvod v ornitologijo – pomen vede, področja raziskav, položaj v sodobni znanosti, socialni raziskovalni vidiki (vključevanje širšega kroga ljubiteljskih sodelavcev v raziskave; t.i. citizen science), vpliv ornitološkega znanja na razvoj družbe in znanosti
 • Zgodovina ornitologije in poglavja iz historičnih ornitoloških vsebin (svetovne in slovenske ornitološke raziskave, kulturni pomen ptic)
 • Ptičji let
 • Ptičje selitve ter cirkadiani in letni ritmi aktivnosti
 • Bioakustika ptic in teritorialnost
 • Paritvene strategije ptic in gnezditveni sistemi (monogamija, poligamija)
 • Gnezditvena biologija – jajce, tipi ptičjih mladičev, strategije gnezdenja, reprodukcijski uspeh, izbor habitata
 • Populacijska dinamika – rodnost, smrtnost, omejitveni dejavniki
 • Biogeografija ptic – vzorci razširjenosti, endemizem, hibridne cone, zgradba in dinamika združb (historični vidiki, vplivi podnebnih sprememb)
 • Ekologija ptic – ekološki cehi, medvrstni odnosi, ekosistemska vloga ptic, ptice kot bioindikatorji
 • Ogroženost in varstvo ptic – dejavniki ogrožanja in trendi ptičjih populacij, izumiranje ptic, pregled pomembnejših dokumentov varstva narave v povezavi s pticami, ornitološko pomembna območja (EBA, IBA) in Natura 2000, primeri varstva ptic in območij iz Slovenije
 • Ornitološka metodologija – metode preučevanja ptic, osnove terenskega in laboratorijskega določanja ptic (določanje vrst, spola, starosti, oglašanja), muzejske tehnike (obdelava ornitološkega materiala), lov ptic v raziskovalne namene in individualno označevanje ptic (obročkanje, telemetrija), popisovanje in ocenjevanje ptičjih populacij, metode izračunavanja populacijskih trendov

 

Seminarske vaje obsegajo samostojno obdelavo in predstavitev izbrane teme, terensko delo pa praktični terenski prikaz ornitoloških metod na ornitološko zanimivih območjih v Sloveniji.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

 • vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

Priporočeno znanje s področja temeljnih bioloških predmetov: sistematska zoologija vretenčarjev, primerjalna anatomija vretenčarjev, etologija, evolucija, biogeografija in ekologija, statistika.

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Izpit:

 • opravljena predstavitev seminarja (pisni izdelek in zagovor)
 • poročilo iz terenskih vaj
 • opcijsko: vsaj v objavo sprejet izvirni znanstveni članek s področja ornitologije (šteje se kot opravljene terenske vaje in pozitivna ocena izpita se poviša za eno stopnjo)