Vsebina predmeta

Uvod. Gospodarski pomen zdravstvenega  varstva rastlin, izgube v pridelkih in njihovi kakovosti zaradi škodljivih organizmov. Predstavitev skupin povzročiteljev rastlinskih bolezni (glive, bakterije, virusi in drugi), škodljivcev (žuželke, pršice, ogorčice in drugi) in fiziopatij ter njihova škodljivost za gojene rastline. Prognoza v varstvu rastlin. Registrirana/dovoljena FFS. Izdelava škropilnega načrta. Osebna zaščita pri delu. Ravnanje z odpadki FFS. Različni načini varstva rastlin – prednosti in slabosti. Konvencionalno varstvo. Integrirano varstvo (IPM) na prostem (sadovnjaki, vinogradi, njivska pridelava, travinje in pašniki) in v zavarovanih prostorih z zgledi (kumare, paradižnik, paprika, krizanteme, talni škodljivci in drugi). Biotično varstvo. Združljivost FFS s koristnimi organizmi. Svetovanje pri uvajanju biotičnega varstva rastlin in nadzor v praksi. Fitofarmacevtska sredstva (FFS); selektivnost, preventivno in kurativno delovanje, pojav odpornosti na FFS in ukrepi za preprečevanje. Zakonodaja na področju zdravstvenega varstva rastlin, krovni zakoni, pravilniki, uredbe, delovanje in pristojnosti fitosanitarne uprave RS in kmetijskega inšpektorata. EU direktive v varstvu rastlin.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v ustrezni letnik.

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti

Za pristop k kolokviju iz vaj je pogoj prisotnost na vajah (75 %)

Za pristop k izpitu so pogoji: opravljen kolokvij iz vaj, prisotnost na terenskih vajah, zagovor seminarja