Vsebina predmeta

Kakovostni vidiki pridelave grozdja in sortna ampelotehnika. Odvisnost kakovosti grozdja od tehnoloških sistemov v vinogradu in od okoljskih dejavnikov (tla, klima). Mehanska in kemična zgradba grozdja, sortne variabilnosti in posebnosti. Tehnološka in mikrobna determinacija dozorevanja grozdja, alkoholna fermentacija in biološki razkis.

Vinska klet – oprema in organizacija dela.

Predelava grozdja in tehnologija procesiranja mošta.

Senzorična analiza in degustacija vina – vino v svetu in pri nas. Vino in hrana, francoski paradoks, vino vsaki dan za preventivo.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v ustrezni letnik.

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

  1. prisotnost na vajah
  2. opravljene terenske vaje
  3. kolokvij iz vaj
  4. zagovor seminarske naloge
  5. izpit