Vsebina predmeta

Antigeni: biološke, biokemijske, fizikalne, imunološke lastnosti. Priprava antigenov; določanje B in T celičnih epitopov-bioinformatika; deimunizacija. Antigeni skladnosti. Priprava antigenov za vakcine-klasične, rekombinantne, DNA, idiotipske, z B-celičnimi epitopi. Imunizacija - genetske in molekularne osnove T in B celičnega prepoznavanja in aktivacije ter citokinske regulacije. Oblikovanje B celičnega repertoarja. Zorenje imunskega odziva. Imunska toleranca. Vodenje in usmerjanje imunskega odziva. Imunizacijski protokoli. Imunizacija in imunostimulacija in vitro. Protitelesa- biološke, fizikalne, biokemijske lastnosti - primerjalno pri različnih živalskih vrstah (miš, kunec, konj, kamela, kokoš, raca). Priprava poliklonskih, monoklonskih, rekombinantnih protiteles ter podenot (Fab, Fc, ScFv) v različnih sistemih (mišji-kokošji; ekspresijski sistemi: bakterijski, sesalski, rastlinski; biorektor; transgene živali). Protitelesne knjižnice. Karakterizacija, modifikacija, konjugacija (z encimi, fluorohromi, avidin-biotin) in izolacija protiteles. Imunotoksini. Modifikacija efektorskih funkcij. Terapevtska protitelesa. HAMA. Humanizirana, bispecifična,katalitična, anti-ididotipsak protitelesa. Konstrukcija proteinskih mikromrež s protitelesi. Citokini-sinteza in vivo, produkcija in vitro, izolacija. Fc receptor – biološka funkcija (prenos imunoglobulinov) in biotehnološke aplikacije. Industrijski nivo proizvodnje mAb kot bioterapevtikov (biološko podobna zdravila). Ekonomsko najuspešnejši imuno-bioprodukti. Proizvodnja in primeri uporabe pasivnih vakcin  (delavnica na primeru ZMab-Ebola). Celične imunoterapije: strategije; CAR-T celice.

Laboratorijske vaje: samostojno projektno delo v skupinah: pridobiti monoklonska protitelesa za izbrani antigen. Študenti sami pripravijo natančne protokole dela, jih uskladijo z asistentom/profesorjem in nato prihajajo v vajalnico in opravijo korake, kot so jih načrtovali: 1.preverjanje imunskega odziva mišk in izbor najboljše živali; 2.priprava mielomskih celic; 3.fuzija; 4.optimizacija testa za selekcijo hibridomov; 5.izvedba selekcijskih testov; 6. odbira klonov in kloniranje; 7.  zamrzovanje; 8. gojenje hibridomov in izolacija mAb iz celičnega supernatanta; 9. preverjanje specifičnosti in aktivnosti produkta – western blot, površinska plazmonska resonanca (SRP)

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezen letnik študijskega programa

               

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

pogoj za pristop k izpitu je opravljen kolokvij iz vaj. Pogoj za pristop h kolokviju so opravljene vaje (min 80 % prisotnost).