Popolno vlogo oddate oddelčni koordinatorici ali koordinatorju najkasneje do 2. 10. 2020.

Prijava je možna izključno za letni semester 2020/2021.

Popolna vloga za prijavo vsebuje: 

  1. Prijavnico (izpolnjeno v ŠISu, natisnjeno in podpisano)
  2. Dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnici. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija
  3. Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh v slovenskem jeziku

Prijave so možne le v okviru nezasedenih mest. Seznam je dostopen tukaj.

Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

*Merila za upravičenost v Veliki Britaniji se lahko v času trajanja razpisa zaradi izstopa VB iz EU spremenijo.

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

  • da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na matični članici UL,
  • da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,
  • na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (določeno z bilateralno pogodbo). To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na študij gre študent lahko od vključno drugega letnika 1. stopnje dalje.

Študenti, ki so do leta 2020/2021 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis.

Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev.

Priloga: Besedilo razpisa