Upravičeno obdobje financiranja je 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Rok za oddajo popolne vloge preko ŠISa je  2. 11. 2020.

Za prijavo na razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje za leto 2020/2021 morate izpolniti prijavnico preko ŠISa ter naložiti spodaj naštete dokumente. Ob prijavi še ni potrebno navesti, kje boste prakso opravljali. Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija.

Popolna vloga za prijavo vsebuje:

  1. Prijavnico (izpolnjeno v ŠISu). Prijavnice ni potrebno natisni in posredovati oddelčni koordinatorici oziroma koordinatorju.
  2. Dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnici. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija
  3. Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh v slovenskem jeziku

Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

Pogoji za kandidiranje:

Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 31. 12. 2021.

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na usposabljanje gre lahko študent že v prvem letniku.

Študenti, ki so do leta 2019/2020 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija.

Priloga: Besedilo razpisa